Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

linemadd
4566 ad12
Reposted fromzciach zciach viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
linemadd
jeśli na jakąś przyjemność potrzebujesz aprobaty innych, to rzeczywiście jest mi cię żal.
— Hermann Hesse – Wilk stepowy (tak bardzo prawdziwe w świecie, w którym każdą najmniejszą przyjemność, każde zainteresowanie musicie od razu upamiętnić na fejsie lub instagramie w oczekiwaniu na lajki i komentarze, w poszukiwaniu bezsensownej aprobaty i oklasków)
Reposted fromvaka vaka viacollageanka collageanka

September 23 2016

linemadd
linemadd
0467 79a4
Reposted fromjestemnikim jestemnikim vianoisetales noisetales
linemadd
2698 23c4
abstract painting
Reposted fromARTdisorder ARTdisorder viadofri dofri
linemadd
Reposted frompjoter pjoter viadofri dofri
linemadd
0297 645d 500
Reposted fromlyder lyder viadofri dofri
linemadd
Reposted fromgruetze gruetze viadofri dofri

September 22 2016

linemadd
8570 48d8 500
Reposted fromsorainyhappiness sorainyhappiness viaillaen illaen
linemadd
5594 26db 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe vianoisetales noisetales
linemadd
5525 e49b 500
Reposted fromTankistD TankistD viatgs tgs
linemadd
7786 0741 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatgs tgs
linemadd
linemadd
Reposted fromtfu tfu
linemadd
5161 1eb6 500
Reposted fromcontroversial controversial viadofri dofri
linemadd
8494 bb0b
Reposted fromgrutas grutas viatfu tfu
linemadd
3074 1faa 500
Reposted fromstroschek stroschek viatfu tfu
linemadd
linemadd
8654 1b42 500
Skąd ja to znam 😂😂😭😂
linemadd
5673 6d4f 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl